Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

Trong lĩnh vực phân tích và giao dịch định lượng, có ba trụ cột chính đóng vai trò nền tảng giúp các nhà giao dịch và các chuyên gia tài chính đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả. Các trụ cột này bao gồm:

𝟏. 𝐌𝐨̂ 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐚̀𝐢 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡

Mô hình tài chính là nền tảng của việc phân tích định lượng trong giao dịch. Các mô hình tài chính giúp hiểu và dự đoán hành vi của thị trường tài chính bằng cách sử dụng các công cụ toán học và thống kê.

- 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧: Sử dụng các giả thuyết như phân phối chuẩn để mô hình hóa sự thay đổi giá của các tài sản tài chính.

- 𝐌𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐪𝐮𝐲: Sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến để dự đoán giá cổ phiếu và các biến động thị trường khác.

- 𝐌𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐇: Dùng để phân tích và dự đoán chuỗi thời gian, đặc biệt là trong việc dự đoán biến động giá và rủi ro.

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜:

- 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 (𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏): Học viên sẽ được học các công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao.

- 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐂𝐨̛ 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟐): Tập trung vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và sức khỏe tài chính của công ty.

𝟐. 𝐌𝐨̂ 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛̃ 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐚́𝐲

Các mô hình dữ liệu và học máy đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và phân tích lượng dữ liệu lớn từ thị trường tài chính. 𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐚̂𝐮 (𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠), 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 (𝐫𝐞𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠), 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 (𝐧𝐞𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬) 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮̛̣ đ𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡.

- 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚́𝐲: Sử dụng các phương pháp thống kê và máy học để tìm kiếm các mô hình và mối quan hệ ẩn trong dữ liệu tài chính, từ đó phát hiện ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng.

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜:

- 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐚́𝐲 (𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟑): Tập trung vào việc áp dụng các công nghệ hiện đại như mạng neuron nhân tạo, thuật toán di truyền, máy vector hỗ trợ và học tăng cường trong giao dịch tài chính.

𝟑. 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐮̛̣ Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 𝐀𝐏𝐈

Lập trình giao dịch tự động và kết nối API là những công cụ quan trọng giúp thực hiện các chiến lược giao dịch một cách hiệu quả và nhanh chóng.

- 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠: Sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc C#, Java để tạo ra các hệ thống giao dịch tự động thực hiện các lệnh mua bán dựa trên các tín hiệu giao dịch đã được xác định trước.

- 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐀𝐏𝐈: Sử dụng API từ các sàn giao dịch hoặc các dịch vụ tài chính để lấy dữ liệu thị trường real-time và thực hiện các lệnh giao dịch tự động.

- 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠: Kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử và thông qua giao dịch thử nghiệm mà không sử dụng tiền thật.

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜:

- 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 (𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟒): Học viên sẽ học cách xây dựng và triển khai các hệ thống giao dịch tự động, kết nối API, và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch thông qua backtesting và paper trading.

Thông Tin Liên Hệ: Trường Học Công Nghệ Hướng Nghiệp Dữ Liệu

📞 Hotline: 0397919841

👍 Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepDuLieu

👍 Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepLapTrinh

🌐 Website: https://huongnghiepdulieu.com

✉️ Email: daotao@huongnghiepdulieu.com

✉️ Email: daotao@huongnghieplaptrinh.com

🏠 Địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM

Đang xem: 𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠