Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?

Để lấy dữ liệu Forex và đưa vào data warehouse (DWH) để làm backtest trong vòng 50 năm, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác Định Khoảng Thời Gian và Symbol

Chọn symbol cần lấy dữ liệu, ở đây là "USDJPY". Xác định khoảng thời gian 50 năm, từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.

Bước 2: Thu Thập Dữ Liệu

Sử dụng một module hoặc API, ví dụ như CommonMT5 hoặc ccxt để truy vấn dữ liệu từ nguồn dữ liệu Forex.

Bước 3: Xử Lý và Chuẩn Bị Dữ Liệu

Chuyển dữ liệu thu được vào DataFrame của pandas và chuyển đổi cột thời gian về dạng datetime nếu cần. Đảm bảo rằng dữ liệu đầy đủ và không có giá trị thiếu.

Bước 4: Lưu Trữ Dữ Liệu vào DWH

Tạo kết nối tới DWH của bạn. Vì không có thông tin user và password, giả định rằng DWH đang chạy trên cùng một hệ thống hoặc có cơ chế xác thực khác. Sử dụng SQLAlchemy hoặc một công cụ tương tự để chuyển DataFrame vào DWH.

Bước 5: Backtest

Sử dụng dữ liệu đã lưu trong DWH để chạy các bài test lịch sử và đánh giá hiệu suất của các chiến lược giao dịch khác nhau.

Bước 6: Phân Tích Kết Quả

Phân tích kết quả của backtest để hiểu rõ về hiệu suất và rủi ro của chiến lược đó trong quá khứ.

Lưu ý rằng, việc lấy và xử lý dữ liệu cho một khoảng thời gian dài như vậy có thể đòi hỏi việc phân chia dữ liệu và xử lý từng phần để không gặp vấn đề về hiệu suất hoặc giới hạn bộ nhớ. Đảm bảo bạn có đủ quyền truy cập và cấu hình phù hợp trên DWH để xử lý lượng dữ liệu lớn.

Có thể là đồ họa về văn bản

Xem thông tin chi tiết

Quảng cáo bài viết

Tất cả cảm xúc:

1Đặng Trí Thanh

Đang xem: LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?