Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Tin tức

𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́/ 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐬𝐤 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜?

𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́/ 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐬𝐤 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜?

𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐀𝐈 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́/ 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚𝐬𝐤 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜?Quản lý/ Giám đốc tham khảo ở đây:...

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐋𝐀𝐁𝟏 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 "𝐓𝐔̛̣ Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐇𝐎́𝐀 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐍𝐇𝐀̀𝐌 𝐂𝐇𝐀́𝐍 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐏𝐘𝐓𝐇𝐎𝐍"𝐃𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐃𝐀̣𝐍𝐆 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀Zalo nhóm hướng dẫn LAB1: https://zalo.me/g/ibdjmm600Link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/TDHKính gửi các học...

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠Trong lĩnh vực phân tích và giao dịch định lượng, có ba trụ cột chính đóng vai trò nền tảng giúp các nhà giao dịch...

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠,𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐡𝐨̛𝐧...