CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION PRIVACY POLICY

 

Giới Thiệu/Introduce

Website giao dịch thương mại điện tử Shopdi với sứ mệnh mang lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy và thấu hiểu người dùng. 

Shopdi is a e-commerce exchange where the mission of bringing a reliable and understanding online shopping utility to users

Chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng sử dụng website giao dịch thương mại điện tử để mua sắm nhưng không phải ai cũng thích chia sẻ thông tin cá nhân của mình một cách phổ rộng. Shopdi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành khi khách hàng tin tưởng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi mua sắm tại website thương mại điện tử Shopdi hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc Nền tảng của chúng tôi thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet. Trong Chính sách bảo mật này, Nền tảng sẽ đề cập đến tất cả các ứng dụng và trang web có liên quan (cả phiên bản web và thiết bị di động), và dịch vụ sẽ đề cập đến tất cả các sản phẩm, thông tin, chức năng và dịch vụ do Shopdi cung cấp tại (các) Nền tảng tại từng thời điểm.

Shopdi knows that our users care about their personal data and how it is collected, used, shared and cared for. We are committed to handling your personal data in accordance with the applicable laws when you use any of the features, functions, mini-apps or mobile games available on our Platform or Services, interact with us via an external service, application or through our customer service agents, or access our Services or our Platform through your computer, mobile device, or any other device with Internet connectivity. In this Privacy Policy, Platform shall refer to all relevant applications and websites (both web and mobile versions), and Services shall refer to all products, information, functions and services provided by Shopdi from time to time at the Platform(s).

Khuyến nghị/ Recommend

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Bằng cách chọn vào mục “đăng ký”, hoặc “tôi đồng ý với chính sách quyền riêng tư của Shopdi”, có nghĩa rằng “tôi đồng ý và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, công bố, lưu trữ, chuyển và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích và thuộc các điều khoản trong chính sách bảo mật của Shopdi được mô tả.

Please read this privacy policy carefully. By clicking or checking “sign up”, “i agree to Shopdi’s privacy policy”, it means that “i agree and consent to the collection, use, disclosure, storage, transfer and/or processing of my personal data for the purpose stated in, and under the terms of Shopdi’s privacy policy”.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho quý khách hàng. Việc quý khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng, bao gồm cả việc đặt hàng trên nền tảng hoặc đồng ý rõ ràng đối với việc đó, sau các sửa đổi, cập nhật chính sách quyền riêng tư này (cho dù khách hàng đã xem xét tài liệu đó hay chưa) sẽ được hiểu là sự thừa nhận và chấp nhận đối với những thay đổi mà Shopdi thực hiện đối với chính sách bảo mật này. Khách hàng có trách nhiệm xem xét và kiểm tra chính sách quyền riêng tư thường xuyên để xem có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào được thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư này.

We may update this Privacy Policy from time to time. Any changes we make to this Privacy Policy in the future will be reflected on this page and material changes will be notified to you. When you still continue use of the Services or access to the Platform, including placing Orders (as defined in the Terms of Use) on the Platform, or express consent thereto, following the modifications, updates or amendments to this Privacy Policy (whether or not you have reviewed such document) shall constitute your acknowledgment and acceptance of the changes we make to this Privacy Policy. You agree that it is your responsibility to review and check the Privacy Policy frequently to see if any updates or changes have been made to this Privacy Policy

Tính ứng dụng/Applicability

Chính sách bảo mật này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác áp dụng liên quan đến việc Shopdi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và không nhằm mục đích bác bỏ hoặc loại trừ trừ khi Shopdi nêu rõ.

This Privacy Policy applies in conjunction with other notices, contractual clauses and consent clauses that apply in relation to the collection, storage, use, disclosure and/or processing of your personal data by us and is not intended to override them unless we state expressly otherwise.

Tất cả các điều khoản này áp dụng cho người dùng của Shopdi, bao gồm người dùng tạo tài khoản với tư cách Khách hàng và / hoặc người bán, trừ khi có quy định cụ thể riêng là chỉ áp dụng cho khách hàng hoặc chỉ cho người bán.

All of these terms apply to Shopdi’s users, whether or not the users have created an account as Customers and/or Sellers, unless otherwise stated specifically to apply only to Customers or only to Sellers.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

 1. Sự chấp thuận

1.1 Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý khách hàng khi sử dụng website giao dịch thương mại điện tử Shopdi Quý khách hàng đồng ý rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu quý khách hàng không đồng ý với chính sách này, quý khách hàng ngừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền cần thiết theo chính sách này.

By giving us your personal information when using the Shopdi e-commerce trading, you agree that your personal information will be collected and used as outlined in the Policy. If you do not agree to this Policy, you stop providing us with any personal information and/or use the necessary rights under the main policy.

1.2 Quý khách hàng đồng ý chỉ gửi dữ liệu cá nhân chính xác, không gây hiểu nhầm và luôn cập nhật và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện các kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp như một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

You agree to only submit personal data which is accurate and not misleading and to keep it up to date and inform us of any changes to the personal data that you have provided to us. We shall have the right to request for documentation and carry out the necessary checks to verify the personal data provided by you as part of our user verification processes or as required under law.

1.3 Nếu khách hàng đăng ký trở thành người dùng trên nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội hoặc liên kết tài khoản Shopdi với tài khoản mạng xã hội của khách hàng hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội Shopdi khác, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã tự nguyện cung cấp cho mạng xã hội của mình theo chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo mật này 

If you sign up to be a user on our Platform using your social media account or link your Shopdi account to your social media account or use certain other Shopdi social media features, we may access personal data about you which you have voluntarily provided to your social media provider in accordance with the provider’s policies and we will manage your personal data in accordance with this Privacy Policy.

1.4 Quý khách hàng đồng ý rằng để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi khi quý khách mua hàng.

You agree that to verify and carry out such payment transactions, payment information, which may include personal data, will be transferred to third parties such as our payment service providers

1.5. Quý khách hàng đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc quý khách hàng chấp nhận hoặc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc đơn vị liên kết của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

You agree that any queries or complaints relating to your acceptance or use of the third party service provider’s or our affiliate’s services shall be directed to the party named in the applicable privacy policy.

1.6 Trong quá trình quý khách hàng sử dụng nền tảng và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi,quý khách hàng đồng ý rằng (cho dù đối với chúng tôi, bên thứ ba hay các chi nhánh của chúng tôi) đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ các bên thứ ba và / hoặc của chúng tôi chi nhánh của Shopdi cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác

During the course of your use of the Platform and our provision of the Services, you agree that you have provided your consent (whether to us, the third party or our affiliates) to the transfer of your personal data from third parties and/or our affiliates to Shopdi for the purposes set out in this Privacy Policy or any other terms

 1. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi tự động thu thập và xử lý một số loại thông tin khi quý khách hàng sử dụng thiết bị của mình để truy cập nền tảng của chúng tôi và tương tác với dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích nêu dưới đây.

We automatically collect and process certain types of information when you use your devices to access our Platform and interact with our Services for the purposes set out herein.

2.1  Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của quý khách hàng;

The orders: Processing your order for products 

 • Để xử lý các đơn đặt hàng quý khách hàng gửi qua nền tảng;
  To process orders you submit through the Platform;
 • Để cung cấp các sản phẩm quý khách hàng đã mua thông qua Nền tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba (ví dụ: đối tác hậu cần của chúng tôi) hoặc cơ quan quản lý có liên quan (ví dụ: hải quan) để giao sản phẩm cho quý khách hàng;
  To deliver the products you have purchased through the Platform. We may pass your personal information on to a third party (e.g. our logistics partner) or relevant regulatory authority (e.g. customs) in order to make delivery of the product to you;
 • Để cập nhật cho quý khách hàng về việc vận chuyển các sản phẩm;
  To update you on the delivery of the products;
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của quý khách hàng, chẳng hạn như để đổi/trả lại các sản phẩm mà quý khách hàng đã mua thông qua nền tảng.
  To provide customer support for your orders, for example, to return/exchange products that you have purchased through the Platform; and
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử)
  To verify and carry out payment transactions (including any credit card payments, bank transfers, offline payments, remittances, or e-wallet transactions 

2.2 Trải nghiệm người dùng/ To facilitate your use of the Services or access to the Platform.

Để tạo và duy trì tài khoản của quý khách hàng với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của quý khách hàng; 

To create and maintain your account with us, including loyalty or bonus programs associated with your account;

Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một bảng tổng hợp chi tiết về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

We may combine the data collected to have a detailed summary of a consumer and thereby enable us to better serve with greater personalization in all aspects, including but unlimited:

 (i) Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới. 

To improve the layout or content of the pages of the Platform and customise them for users;

(ii) Để thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi để cải thiện công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua máy lọc hoặc các phương tiện khác nhằm phục vụ quý khách hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách hàng trên website giao dịch thương mại điện tử Shopdi;

To conduct surveys, including carrying out research on our users’ demographics and behavior to improve our current technology (e.g. voice recognition tech, etc) via machine learning or other means to better understand and personalize user experience with the Services and the Platform;

(iii) Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích các xu hướng sử dụng và hoạt động; và để phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 To conduct data analysis, testing and research, monitoring and analyzing usage and activity trends; and to further develop our products and services.

(iv) Để tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm cả những chương trình được Người bán hoặc thương hiệu hỗ trợ) với nền tảng của chúng tôi.

To facilitate the integration of third party’s loyalty membership programmes (including those supported by Sellers or brands) with our Platform.

2.3 Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng/Customer services

Bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của quý khách hàng;

To respond to your queries, feedback, claims or disputes, whether directly or through our third party service providers;

 • Để gửi cho quý khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của người bán hoặc bên thứ ba của chúng tôi trên nền tảng của chúng tôi hoặc các dịch vụ có thể được cung cấp bởi các chi nhánh của chúng tôi theo thời gian

To send you marketing or promotional materials about our or third-party sellers’ products and services on our Platform or services which may be provided by our affiliates from time to time; and

 • Để giúp chúng tôi thực hiện tiếp thị và quảng cáo. 

To help us conduct marketing and advertising.

2.4 An Ninh/Security: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

For the purposes of preventing customer user account destruction or customer tampering activities.

2.5 Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

We may share (or permit the sharing of) your personal data with and/or transfer your personal data to third parties and/or our affiliates for the above-mentioned purposes. These third parties and affiliates, which may be located inside or outside your jurisdiction, include but are not limited to: Their service providers and related companies; Courts, tribunals, enforcement agencies, governmental or regulatory authorities having jurisdiction over Shopdi; and Other users of the Platform or Services

 1. Phạm Vi Thu Thập

3.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng khi:Quý khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi; khi Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi quý khách hàng tương tác trên website giao dịch thương mại điện tử Shopdi và từ những nguồn hợp pháp khác, cụ thể như:

We collect your personal information in case: you provide it to us directly; we use cookies and other tracking technology to collect certain information when you interact on the e-commerce trading platform Shopdi and other legitimate sources, example:

Trong quá trình quý khách hàng sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân từ quý khách hàng trong các trường hợp sau:

During the course of your use of the Platform and our provision of the Services, we may receive personal data from you in the following situations:

(a) Khi quý khách hàng duyệt các trang web của chúng tôi (cả phiên bản di động và web);

 When you browse our websites (both mobile and web versions);

(b) Khi quý khách hàng tạo tài khoản với chúng tôi (với tư cách là khách hàng hoặc người bán hoặc cách khác);

(b) When you create an account with us (as Customers or Seller or otherwise);

 (c) Khi, với tư cách là Người bán, quý khách hàng liệt kê các sản phẩm và / hoặc dịch vụ để bán trên nền tảng và / hoặc trên các nền tảng của các chi nhánh của chúng tôi và thực hiện các giao dịch với khách hàng liên quan đến việc mua bán các sản phẩm và / hoặc dịch vụ đó;

(c) When, as a Seller, you list products and/or services for sale on the Platform and/or on the platforms of our affiliates and conduct transactions with Customers in respect of the sale and purchase of those products and/or services;

(d) Khi quý khách hàng đăng ký, hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên nền tảng của chúng tôi và / hoặc trên nền tảng khác trong hệ thống của chúng tôi;

(d) When you apply for, subscribe to or otherwise use any of the Services on our Platform and/or on the platforms of our affiliates;

(e) Khi quý khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến các sản phẩm có sẵn trên nền tảng;

(e) When you make a transaction regarding the products available on the Platform;

(f) Khi quý khách hàng kích hoạt hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào liên quan đến thanh toán có sẵn trên nền tảng hoặc được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi;

(f) When you activate or use any payment-related functions available on the Platform or provided by our third-party service providers;

(g) Khi quý khách hàng sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng nhỏ hoặc trò chơi di động nào có sẵn trên Nền tảng hoặc Dịch vụ 

(g) When you use any of the features, functions, mini-apps or mobile games available on the Platform or Services;

(h) Khi quý khách hàng ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên trên Nền tảng;

(h) When you record any user-generated content which is uploaded on the Platform;

(i) Khi quý khách hàng đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị;

(i) When you subscribe to our publications or marketing collaterals;

(j) Khi quý khách hàng tham gia một cuộc thi, quảng cáo hoặc khảo sát hoặc bất kỳ chiến dịch nào trên Nền tảng

(j) When you enter a competition, promotion or survey and in any activity or campaign on the Platform;

(k) Khi quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng bên ngoài, chẳng hạn như Facebook hoặc Google hoặc các ứng dụng tương tự khác;

(k) When you log in to your account on the Platform or otherwise interact with us via an external service or application, such as Facebook or Google and others;

(l) Khi bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung quý khách hàng đã tải lên trên Nền tảng hoặc khi quý khách hàng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã tải lên Nền tảng;

(l) When any other user of the Platform posts any comments on the content you have uploaded on the Platform or when you post any comments on other users’ content uploaded to the Platform;

(m) Khi bên thứ ba khiếu nại quý khách hàng hoặc nội dung quý khách hàng đã đăng trên Nền tảng;

(m) When a third party lodges a complaint against you or the content you have posted on the Platform; and

(n) Khi quý khách hàng tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, bao gồm cả khi quý khách hàng tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

(n) When you interact with us offline, including when you interact with our outsourced customer service agents.

(0) Hoặc các hoạt động khác mà cần quý khách hàng cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin sẵn có mà có liên quan đến nền tảng của chúng tôi.

(o) Or other activities that require you to provide your information or use available information that is related to our platform.

3.2. Bao gồm các thông tin:  họ & tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh, thông tin tài khoản thanh toán

Include information: full name, email address, phone number, address, account login information including any information needed to set up the account such as username , login password, login ID/address and security question/answer, payment account information.

 1. Quyền và Nghĩa vụ Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. 

You have the right to provide us with personal information and can change that decision at any time. 

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

You have the right to self-check, update and personally adjust your information by logging in to account and personally editing information or asking us to do this.

Quý khách hàng có thể thông báo về việc rút lại sự đồng ý của quý khách hàng đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng bằng cách liên hệ với chúng tôi, tùy thuộc vào các điều kiện và / hoặc giới hạn do luật hoặc quy định hiện hành áp đặt.

You may communicate the withdrawal of your consent to the continued use, disclosure, storing and/or processing of your personal data by contacting us using the contact details below, subject to the conditions and/or limitations imposed by applicable laws or regulations.

Xin lưu ý rằng nếu quý khách hàng thông báo về việc rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích và cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của quý khách hàng theo luật hiện hành, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã ký và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này

Please note that if you communicate your withdrawal of your consent to our use, disclosure, storing or processing of your personal data for the purposes and in the manner as stated above or exercise your other rights as available under applicable local laws, we may not be in a position to continue to provide the Services to you or perform any contract we have with you, and we will not be liable in the event that we do not continue to provide the Services to, or perform our contract with you. Our legal rights and remedies are expressly reserved in such an event.

Quý khách có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý thông qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Quý khách cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập theo cách tương tự. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của quý khách hàng. Trong trường hợp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu chỉnh sửa đó nếu thấy không hợp lý.

You may request information about your personal data which we have collected, or enquire about the ways in which your personal data may have been used, disclosed, stored or processed by us via the personal account information setting on our Platform or by contacting us using the contact details in Section 10 below. You may also request correction of any error or omission in your personal data which we have collected in the same way. In order to facilitate processing of your request, it may be necessary for us to request further information relating to your request. Where permissible under law, we may refuse such correction requests if it is unreasonable.

Cam kết về tính chính xác và đầy đủ của thông tin mà quý khách hàng cung cấp trên Website. Qúy khách hàng có trách nhiệm thông báo về sự thay đổi thông tn hoặc cho rằng dữ liệu chúng tôi đang có là không chính xác 

It is important that the personal data you provide to us is accurate and complete for you to continue using the Platform and for us to provide the Services. You are responsible for informing us of changes to your personal data, or in the event you believe that the personal data we have about you is inaccurate, incomplete, misleading or out of date.

 1. Cam kết về An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn  ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

We always try to keep our customers’ personal information safe, we store our customers’ personal information in a secure operating environment and only employees, representatives and service providers can access on a need-to-know basis. We comply with industry standards and laws in the privacy of customers’ personal information.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

We will not provide your personal information to any third parties, except for some necessary activities below:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ cung cấp giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

Partners are our service providers related to order fulfillment and are limited to the necessary information as well as applying regulations to ensure security and confidentiality of personal information

 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website giao dịch thương mại điện tử Shopdi và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi quy tắc về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

We may use services from a third-party service provider to perform certain activities related to the Shopdi.io e-commerce exchange and then the third party may access or process personal information in the process of providing such services. We require third parties to comply with all relevant personal information protection regulations and security requirements related to personal information.

 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

Programs that are affiliated, co-executive, or outsourced for purposes of which the privacy requirements of personal information always apply.

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý theo luật định.

We may disclose personal information if it is required by law and such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes by laws.

 • Ngoài ra, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

In addition, in the case of a merger or consolidation with another company, in whole or in part, the buyer will have the right to access information stored and maintained by us, including personal information.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

In the case that the information server is attacked by a hacker, leading to the loss of customer personal data, we will be responsible for reporting the case to the authorities for timely investigation and handling and notify the customer. customers know.

Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn luật định.

Payment information: confidential according to statutory standards by laws

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Shopdi.io

Customer’s personal information will be stored until the customer has a request to cancel or the customer manually logs in and cancels. In all cases, customer’s personal information will be kept confidential on Shopdi.io’s server

Tuy nhiên, khách hàng nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của khách hàng và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Quý khách cũng nên thận trọng với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân và chi tiết xác thực / bảo mật (chẳng hạn như mật khẩu, chi tiết thẻ tín dụng, chi tiết giao dịch) bên ngoài Nền tảng / Dịch vụ của chúng tôi.

You should be aware, however, that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is completely secure. While security cannot be guaranteed, we strive to protect the security of your information and are constantly reviewing and enhancing our information security measures. You are also advised to exercise caution with respect to the sharing of your personal data and your authentication / security details (such as passwords, credit card details, transaction details) outside of our Platform / Services.

 1. Về loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ trên Nền tảng của chính quý khách hàng, những người dùng thay mặt khách hàng hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Khách hàng có trách nhiệm đưa ra quyết định của riêng mình về việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng sai các Dịch vụ trên Nền tảng.

We will not be responsible for any unauthorized use of the Services on the Platform by yourself, users who act on your behalf or any unauthorized users. It is your responsibility to make your own informed decisions about the use of the Services on the Platform and take necessary steps to prevent any misuse of the Services on the Platform.

Nền tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác điều hành, chẳng hạn như các chi nhánh kinh doanh, người bán hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web do các bên thứ ba này vận hành.quý khách hàng nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ quý khách hàng.

The Platform may contain links to other websites operated by other parties, such as our business affiliates, merchants or payment gateways. We are not responsible for the privacy practices of websites operated by these other parties. You are advised to check on the applicable privacy policies of those websites to determine how they will handle any information they collect from you.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi bên thứ ba được liên kết với chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web của bên thứ ba này, mỗi trang web có thể có các hoạt động thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt độc lập với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung, các thỏa thuận bảo mật (nếu có) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Các trang web được liên kết này mang lại sự thuận tiện cho quý khách và do đó quý khách tự chịu rủi ro khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng và các liên kết được đặt trên chúng và do đó hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nhưng không giới hạn, nếu một liên kết cụ thể không hoạt động).

Please note that even if the third party is affiliated with us, we have no control over these third party websites, each of which may have their own separate privacy and data collection practices independent of us. We therefore have no responsibility or liability for the content, security arrangements (or lack thereof) and activities of these linked sites. These linked sites are only for your convenience and you therefore access them at your own risk. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our Platform and the links placed upon each of them and therefore welcome any feedback about these linked sites (including, without limitation, if a specific link does not work).

 1. Thông Tin Liên Hệ

Nếu quý khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

If you have any questions or concerns regarding this Policy, please contact us by:

Hotline: 19003395

Email: [email protected]