Chính sách – điều khoản

Điều Khoản và Điều Kiện Hợp Tác Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI này (Thỏa Thuận Hợp Tác) được thiết lập và tham gia giữa Công Ty Cổ phần SHOPDI (“SHOPDI” hoặc “chúng tôi”), và bạn (Bên Liên Kết hoặc Bên KOL, tùy vào từng ngữ cảnh. Bên Liên Kết và Bên KOL được gọi chung là Bên Đối Tác) (SHOPDI và Bên Đối Tác được gọi chung là Các Bên và gọi riêng lẻ là Bên). Các chính sách và điều khoản trong Thỏa Thuận Hợp Tác này được áp dụng khi Bên Đối Tác tham gia vào https://aff.shopdi.com.vn/.

Mỗi Chiến Dịch (như được định nghĩa dưới đây) được dẫn tới một trang đích cụ thể cho Chiến Dịch đó và có thể chứa các chính sách và điều khoản bổ sung, và là một phần của Thỏa Thuận Hợp Tác này. Bằng việc nộp đơn đăng ký hoặc tham gia vào một Chiến Dịch, Bên Đối Tác hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện hợp tác trong Thỏa Thuận Hợp Tác này.

I. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 1. Bên Liên Kết: là một bên tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này.
 2. Chiến Dịch: Chiến dịch là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ SHOPDI nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 3. Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết: là chương trình tiếp thị liên kết dành cho người có sức ảnh hưởng thông qua các Siêu Liên Kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách Hàng.
 4. Click Thành Công: Là click người dùng thực hiện hoàn tất trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử thông qua hệ thống link Affiliate của Bên Liên Kết. Click Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành Vi Bị Cấm. 
 5. Hành Vi Bị Cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình thực hiện theo quy định của các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và/hoặc các thỏa thuận khác bằng văn bản của Các Bên. 
 6. Hệ Thống Của SHOPDI: Là hệ thống trực tuyến do SHOPDI cung cấp để Bên Đối Tác  tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính liên quan. Thông qua Hệ Thống Của SHOPDI, Bên Đối Tác có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Đối Tác, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Đối Tác.
 7. Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.
 8. KOL (Bên KOL) là một bên tham gia vào Chương Trình theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và là những người có sức ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội và các kênh truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook; Instagram; TikTok; Youtube; những người này làm việc trong các lĩnh vực có chuyên môn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Người chia sẻ quan điểm (về các nội dung như Làm đẹp/Du lịch/Phong cách sống/Thể thao/Công nghệ…); TikToker nổi tiếng; Người sáng tạo nội dung và được phân loại dựa trên số lượng Follower.

Để làm rõ, Follower được đề cập tại định nghĩa này có nghĩa là lượng người theo dõi trên một trang mạng xã hội của Bên KOL. Bên KOL đủ điều kiện tham gia Chương Trình được phân chia theo cấp bậc tương ứng như sau:

+ Silver KOLs (5.000 – 10,000 Followers)

+ Gold KOLs (10,001 – 100,000 Followers)

+ Platinum KOLs (100,001 – 500,000 Followers)

+ Diamond (500,001 – 1,000,000 Followers)

+ Titanium (>1,000,000 Followers)

8.1 Ngày Làm Việc: Là bất kỳ ngày nào, ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, mà vào các ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa hoạt động kinh doanh tới công chúng.

8.2 Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử trên ứng dụng di động SHOPDI.

8.3 Sản Phẩm Trên SHOPDI: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

8.4 SHOPDI: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử ứng dụng di động SHOPDI.

8.5 Tài Liệu Quảng Cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup), bài viết hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự hoặc được hiển thị theo bất cứ cách nào trên các phương tiện quảng cáo.

8.6 Thông Tin Mật: là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà: Liên quan đến Các Bên hoặc một Bên; hoặc Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện; hoặc Liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VIỆC XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC

2.1Việc tham gia ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa Thuận Hợp Tác này; và cũng sẽ không được ngầm hiểu hay diễn giải dưới bất kỳ hình thức nào, thiết lập bất kỳ quan hệ lao động, đại lý, liên doanh, liên kết hoặc các quan hệ mang tính chất lương tự giữa SHOPDI và Bên Đối Tác một cách tương ứng.

2.2.   Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Đối Tác cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của SHOPDI một cách tương ứng và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi SHOPDI không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CHUNG CỦA BÊN ĐỐI TÁC

3.1.  Bên Đối Tác không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của SHOPDI. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của SHOPDI. Đặc biệt, Bên Đối Tác phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Đối Tác là một dự án của SHOPDI hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với SHOPDI theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc Bên Đối Tác sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của SHOPDI cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI.

3.2.  Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Đối Tác theo quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của SHOPDI hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng, hoạt động kinh doanh của SHOPDI, sẽ cho phép SHOPDI ngay lập tức chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này mà không cần phải có thông báo tới Bên Đối Tác. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khiếu nại bổ sung mà SHOPDI được phép thực hiện đối với Bên Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Đối Tác theo toàn bộ Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.3.  Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của SHOPDI trong Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Đối Tác phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho SHOPDI không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại SHOPDI, hoặc thiệt hại mà SHOPDI phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận Hợp Tác của Bên Đối Tác hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác có nghĩa vụ bồi thường cho SHOPDI đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu SHOPDI yêu cầu Bên Đối Tác cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Đối Tác có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho SHOPDI trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của SHOPDI, đồng thời sẽ hỗ trợ SHOPDI một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

3.4.  Bên Đối Tác phải bồi thường cho SHOPDI đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà SHOPDI phải gánh chịu).

3.5.   Bên Đối Tác cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này và sẽ thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3.6.   Bên Đối Tác có trách nhiệm thực hiện khai báo phù hợp với các chính sách của SHOPDI trong trường hợp Bên Đối Tác đồng thời là người lao động của SHOPDI. Theo đó, Bên Đối Tác đồng ý là Bên Đối Tác sẽ không nhận bất kỳ khoản hoa hồng phát sinh từ việc hợp tác theo Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ CHUNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPDI

4.1.  SHOPDI sẽ vận hành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của SHOPDI. SHOPDI sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng .csv được cung cấp trên Hệ Thống Của SHOPDI sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của SHOPDI.

4.2.   Tất cả các hoạt động của Bên Đối Tác sẽ được ghi nhận thông qua Hệ Thống Của SHOPDI và Bên Đối Tác có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT 

5.1.   Bên Đối Tác có trách nhiệm giữ bí mật mọi Thông Tin Mật được SHOPDI cung cấp và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên Đối Tác có trách nhiệm phải thông báo trước cho SHOPDI trong Thỏa Thuận Hợp Tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

5.2.   Trách nhiệm bảo mật Thông Tin Mật có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa Thuận Hợp Tác. 

ĐIỀU 6. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

6.1.   Các Bên đồng ý rằng một Bên không phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc bị coi là vi phạm các quy định của Thỏa Thuận Hợp Tác này do chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan đến việc chậm trễ hoặc không thực hiện này là do bất kỳ sự kiện nào xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, bão, hỏa hoạn hoặc tai nạn;
 • Chiến tranh hoặc nguy cơ chiến tranh, hành vi phá hoại, nổi loạn, nội chiến hoặc việc trưng dụng của nhà nước, hành vi khủng bố hoặc bất ổn dân sự;
 • Các hành vi, các hạn chế, quy định, văn bản dưới luật, các quy định cấm hoặc các biện pháp được ban hành hoặc thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hay chính quyền địa phương;
 • Đình công, bãi công hoặc các sự kiện tương tự khác hoặc các tranh chấp thương mại (dù cho có hoặc không có sự tham gia của người lao động của SHOPDI hoặc của bên thứ ba khác hay không
 • Các dịch bệnh được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO);
 • Mất điện hoặc sự cố về máy móc.
 • 6.2.   Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đối với Bên Đối Tác thì Bên Đối Tác phải nhanh chóng thông báo cho SHOPDI bằng văn bản dưới hình thức thư điện tử và thư bảo đảm được chuyển phát nhanh về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng cùng với bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

6.3.   Các Bên tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Hợp Tác này ngay sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt hoặc được loại bỏ. Trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra liên tục trong vòng ba mươi (30) ngày, thì một Bên được quyền quyết định chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU CHỈNH, CHẤM DỨT THỎA THUẬN HỢP TÁC, CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

7.1.   SHOPDI được toàn quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các điều kiện và điều khoản tại Thỏa Thuận Hợp Tác này (“Điều Chỉnh”). Trường hợp SHOPDI thực hiện các Điều Chỉnh này, SHOPDI sẽ bằng các nỗ lực hợp lý thông báo tới Bên Đối Tác hoặc công bố cập nhật trên đường link aff.shopdi.com.vn hoặc thông báo bằng email hoặc bằng tin nhắn về các Điều Chỉnh này. Bên Đối Tác có nghĩa vụ kiểm tra định kỳ Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử để cập nhật các Điều Chỉnh và thông báo tương ứng. Các Điều Chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được công bố. Việc Bên Đối Tác tiếp tục thực hiện Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này được xem như là Bên Đối Tác đồng ý với các Điều Chỉnh. Trường hợp Bên Đối Tác không đồng ý với các Điều Chỉnh, Bên Đối Tác được toàn quyền chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này kể từ ngày thông báo hoặc ngày công bố điều chỉnh (tùy ngày nào đến trước).

7.2.   Bên cạnh các trường hợp khác quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, SHOPDI tùy theo quyết định của mình hoặc bởi bất kỳ lý do nào mà SHOPDI cho là phù hợp, được toàn quyền đơn phương chấm dứt các Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này bằng một thông báo bằng văn bản đến Bên Đối Tác trước ít nhất bảy (07) ngày.

7.3.   Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ thay thế và chấm dứt các thỏa thuận, thảo luận có liên quan trước đây giữa SHOPDI và Bên Đối Tác.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

8.1.   Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. 

8.2.   Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa Các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày.

8.3    Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

ĐIỀU 1. XÁC LẬP HỢP TÁC

1.1.   Quan hệ hợp tác giữa SHOPDI và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ Thống Của SHOPDI. Bên Liên Kết phải gửi mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI thông qua Hệ Thống Của SHOPDI, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

1.2.   Trường hợp Bên Liên Kết tham gia hơn một (01) Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết được nêu ở mục 1.2, Bên Liên Kết sẽ được yêu cầu chọn tham gia một (01) chương trình trong thời gian năm (05) Ngày Làm Việc, và SHOPDI sẽ đóng những tài khoản liên kết còn lại.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1.   Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và quảng bá cho SHOPDI dựa trên Hệ Thống Của SHOPDI. SHOPDI sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ Thống Của SHOPDI. 

2.2.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Căn cứ vào các quyền của SHOPDI quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi SHOPDI có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài Liệu Quảng Cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI lên kênh quảng cáo với điều kiện những kênh quảng cáo này đã được chấp thuận bởi SHOPDI.

2.3.   Đổi lại cho những Đơn Hàng Thành Công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ SHOPDI, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ. 

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

3.1.   Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài Liệu Quảng Cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ Thống Của SHOPDI mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.2.   Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử, tin nhắn SMS để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho SHOPDI theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SHOPDI. Bên Liên Kết chỉ được dùng các các Tài Liệu Quảng Cáo này cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết giữa Bên Liên Kết và SHOPDI và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên Liên Kết. Mọi tài liệu quảng cáo riêng của Bên Liên Kết có đề cập hoặc có liên quan đến SHOPDI dù theo bất cứ cách nào nhưng nếu không liên quan đến việc thực hiện Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên Liên Kết sử dụng các tài liệu quảng cáo riêng mà có đề cập hoặc có liên quan đến SHOPDI theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm của Bên Liên Kết.   

SHOPDI sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “SHOPDI” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ SHOPDI. Thư điện tử và/hoặc tin nhắn SMS của Bên Liên Kết phải được SHOPDI phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên. 

3.3.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác. 

3.4.   Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của SHOPDI.

3.5.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với SHOPDI, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ. 

3.6.   Việc quảng cáo cho SHOPDI thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter) hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của SHOPDI và không được sử dụng chữ SHOPDI hoặc thương hiệu SHOPDI hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của SHOPDI, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của SHOPDI trên trang mạng xã hội, hoặc các phương tiện quảng cáo khác. 

3.7.   Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên hệ thống của bên liên kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản Phẩm Trên SHOPDI. 

3.8.   Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi Tài Liệu Quảng Cáo hiện hữu trên Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI đang được hiển thị trên trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng[1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành Vi Bị Cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của nhà quảng cáo cũng là Hành Vi Bị Cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng. 

3.9. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm. 

3.10. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà SHOPDI đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

3.11. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi SHOPDI có yêu cầu hoặc ngay khi chấm dứt hợp tác với SHOPDI. 

 

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPDI 

4.1.   Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo sau khi gia nhập Chương Trình Tiếp thị Liên Kết. Các Tài Liệu Quảng Cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. 

4.2.   Các khoản hoa hồng mà SHOPDI trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Click Thành Công và giá trị thuần của Click Thành Công.  

4.3.   Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ Thống Của SHOPDI và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với SHOPDI đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ SHOPDI liên quan đến các Click Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về SHOPDI đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.  

 

ĐIỀU 5. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA SHOPDI 

5.1.   Shopdi đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Click Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Shopdi đưa ra mức hoa hồng trên từng Click Thành Công không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu.

5.2.   Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Shopdi, nếu Shopdi xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 3 hoặc thực hiện Hành Vi Bị Cấm, hoặc định dạng Siêu Liên Kết không đúng, thì Shopdi có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này. Để cho rõ ràng, trong trường hợp Shopdi phát hiện Bên Liên Kết vi phạm Điều 3.6 Mục A của Thỏa Thuận Hợp Tác này, cụ thể là đã nhận tiền hoa hồng từ việc tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết khi đang là người lao động của Shopdi, Shopdi có quyền thu hồi/cấn trừ tiền hoa hồng đó vào các khoản Shopdi phải trả cho Bên Liên Kết theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền hoa hồng Bên Liên Kết nhận được trong thời gian Bên Liên Kết đồng thời vừa tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết vừa là người lao động của Shopdi.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI 

6.1.   Shopdi và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống Của Shopdi bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

6.2.   Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.  

ĐIỀU 7. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG   

8.1.   Các Click thành công thông qua mã giới thiệu trong tháng T sẽ được Shopdi thực hiện đối soát và thanh toán theo Real-time. Đối tác có thể khiếu nại về hoa hồng hoặc lỗi hệ thống thanh toán bất kỳ lúc nào về email affiliate@shopdi.com.vn. Thời gian Shopdi tiến hành xử lý trong 7 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại. Nếu ngày xử lý khiếu nại hoa hồng trùng vào dịp cuối tuần hoặc Lễ/ Tết, Shopdi xin phép được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 

8.2.   Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống của Shopdi để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Hàng tháng, Shopdi sẽ gửi báo cáo về Doanh thu hoa hồng được duyệt mà Bên Liên Kết đạt được qua email mà Bên Liên Kết đã đăng ký qua Hệ Thống Của Shopdi.

8.3.   Shopdi sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các Bên Liên Kết hoạt động hiệu quả nhất, Shopdi đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ Thống Của Shopdi. 

Nội dung

Đơn vị

Silver KOLs

Gold KOLs

Platinum KOLs

Diamond

KOLs

Titanium

Shopdi offer

           

% Tỷ lệ hoa hồng từ Click Fee của F1

%

3%

5%

10%

15%

20%

KOLs Requirement

           

Số lượng bài đăng kèm mã giới thiệu trên MXH

(Trong vòng 30 ngày)

Bài viết/video/highlight story

Tất cả các bài viết, video hoặc story phải đăng tải ở chế độ công khai

2

2

3

3

4

Phát sinh ít nhất từ 10 click hợp lệ (**) trong 30 ngày kể từ thời điểm đăng bài.

(**) Click hợp lệ phải phát sinh thành công thông qua Tracking link của KOL và được Shopdi công nhận trong vòng 30 ngày KOL tham gia thử thách.

 

Điều Khoản và Điều Kiện Hợp Tác Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI này (“Thỏa Thuận Hợp Tác”) được thiết lập và tham gia giữa Công Ty Cổ phần SHOPDI (“SHOPDI” hoặc “chúng tôi”), và bạn (“Bên Liên Kết” hoặc “Bên KOL”, tùy vào từng ngữ cảnh. Bên Liên Kết và Bên KOL được gọi chung là “Bên Đối Tác”) (SHOPDI và Bên Đối Tác được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng lẻ là “Bên”). Các chính sách và điều khoản trong Thỏa Thuận Hợp Tác này được áp dụng khi Bên Đối Tác tham gia vào https://aff.shopdi.com.vn/.

Mỗi Chiến Dịch (như được định nghĩa dưới đây) được dẫn tới một trang đích cụ thể cho Chiến Dịch đó và có thể chứa các chính sách và điều khoản bổ sung, và là một phần của Thỏa Thuận Hợp Tác này. Bằng việc nộp đơn đăng ký hoặc tham gia vào một Chiến Dịch, Bên Đối Tác hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện hợp tác trong Thỏa Thuận Hợp Tác này.

 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU 1.   ĐỊNH NGHĨA

 1.  Bên Liên Kết: là một bên tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này.
 2.  Chiến Dịch: Chiến dịch là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ SHOPDI nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 3.  Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết: là chương trình tiếp thị liên kết dành cho người có sức ảnh hưởng thông qua các Siêu Liên Kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách Hàng.
 4. Click Thành Công: Là click người dùng thực hiện hoàn tất trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử thông qua hệ thống link Affiliate của Bên Liên Kết. Click Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành Vi Bị Cấm. 
 5.  Hành Vi Bị Cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình thực hiện theo quy định của các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và/hoặc các thỏa thuận khác bằng văn bản của Các Bên. 
 6.  Hệ Thống Của SHOPDI: Là hệ thống trực tuyến do SHOPDI cung cấp để Bên Đối Tác  tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính liên quan. Thông qua Hệ Thống Của SHOPDI, Bên Đối Tác có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Đối Tác, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Đối Tác.
 7.   Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.
 8. KOL (Bên KOL) là một bên tham gia vào Chương Trình theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và là những người có sức ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội và các kênh truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook; Instagram; TikTok; Youtube; những người này làm việc trong các lĩnh vực có chuyên môn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Người chia sẻ quan điểm (về các nội dung như Làm đẹp/Du lịch/Phong cách sống/Thể thao/Công nghệ…); TikToker nổi tiếng; Người sáng tạo nội dung và được phân loại dựa trên số lượng Follower.

Để làm rõ, Follower được đề cập tại định nghĩa này có nghĩa là lượng người theo dõi trên một trang mạng xã hội của Bên KOL. Bên KOL đủ điều kiện tham gia Chương Trình được phân chia theo cấp bậc tương ứng như sau:

+ Silver KOLs (5.000 – 10,000 Followers)

+ Gold KOLs (10,001 – 100,000 Followers)

+ Platinum KOLs (100,001 – 500,000 Followers)

+ Diamond (500,001 – 1,000,000 Followers)

+ Titanium (>1,000,000 Followers)

 1. Ngày Làm Việc: Là bất kỳ ngày nào, ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, mà vào các ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa hoạt động kinh doanh tới công chúng.
 2. Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử trên ứng dụng di động SHOPDI.
 3.  Sản Phẩm Trên SHOPDI: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 4.  SHOPDI: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử ứng dụng di động SHOPDI.
 5.  Tài Liệu Quảng Cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup), bài viết hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự hoặc được hiển thị theo bất cứ cách nào trên các phương tiện quảng cáo.
 6. Thông Tin Mật: là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà: Liên quan đến Các Bên hoặc một Bên; hoặc Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện; hoặc Liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VIỆC XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC

2.1Việc tham gia ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa Thuận Hợp Tác này; và cũng sẽ không được ngầm hiểu hay diễn giải dưới bất kỳ hình thức nào, thiết lập bất kỳ quan hệ lao động, đại lý, liên doanh, liên kết hoặc các quan hệ mang tính chất lương tự giữa SHOPDI và Bên Đối Tác một cách tương ứng.

2.2.  Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Đối Tác cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của SHOPDI một cách tương ứng và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi SHOPDI không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CHUNG CỦA BÊN ĐỐI TÁC

3.1.  Bên Đối Tác không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của SHOPDI. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của SHOPDI. Đặc biệt, Bên Đối Tác phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Đối Tác là một dự án của SHOPDI hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với SHOPDI theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc Bên Đối Tác sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của SHOPDI trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của SHOPDI cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI.

3.2.  Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Đối Tác theo quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của SHOPDI hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng, hoạt động kinh doanh của SHOPDI, sẽ cho phép SHOPDI ngay lập tức chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này mà không cần phải có thông báo tới Bên Đối Tác. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khiếu nại bổ sung mà SHOPDI được phép thực hiện đối với Bên Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Đối Tác theo toàn bộ Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.3.  Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của SHOPDI trong Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Đối Tác phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho SHOPDI không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại SHOPDI, hoặc thiệt hại mà SHOPDI phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận Hợp Tác của Bên Đối Tác hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác có nghĩa vụ bồi thường cho SHOPDI đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu SHOPDI yêu cầu Bên Đối Tác cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Đối Tác có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho SHOPDI trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của SHOPDI, đồng thời sẽ hỗ trợ SHOPDI một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

3.4.  Bên Đối Tác phải bồi thường cho SHOPDI đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà SHOPDI phải gánh chịu).

3.5.   Bên Đối Tác cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này và sẽ thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3.6.   Bên Đối Tác có trách nhiệm thực hiện khai báo phù hợp với các chính sách của SHOPDI trong trường hợp Bên Đối Tác đồng thời là người lao động của SHOPDI. Theo đó, Bên Đối Tác đồng ý là Bên Đối Tác sẽ không nhận bất kỳ khoản hoa hồng phát sinh từ việc hợp tác theo Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 4.        DỊCH VỤ CHUNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPDI

4.1.  SHOPDI sẽ vận hành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của SHOPDI. SHOPDI sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ Thống Của SHOPDI sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của SHOPDI.

4.2.   Tất cả các hoạt động của Bên Đối Tác sẽ được ghi nhận thông qua Hệ Thống Của SHOPDI và Bên Đối Tác có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan.

ĐIỀU 5.        BẢO MẬT 

5.1.   Bên Đối Tác có trách nhiệm giữ bí mật mọi Thông Tin Mật được SHOPDI cung cấp và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên Đối Tác có trách nhiệm phải thông báo trước cho SHOPDI trong Thỏa Thuận Hợp Tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

5.2.   Trách nhiệm bảo mật Thông Tin Mật có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa Thuận Hợp Tác. 

ĐIỀU 6. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

6.1.   Các Bên đồng ý rằng một Bên không phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc bị coi là vi phạm các quy định của Thỏa Thuận Hợp Tác này do chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan đến việc chậm trễ hoặc không thực hiện này là do bất kỳ sự kiện nào xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, bão, hỏa hoạn hoặc tai nạn;
 2.  Chiến tranh hoặc nguy cơ chiến tranh, hành vi phá hoại, nổi loạn, nội chiến hoặc việc trưng dụng của nhà nước, hành vi khủng bố hoặc bất ổn dân sự;
 3.   Các hành vi, các hạn chế, quy định, văn bản dưới luật, các quy định cấm hoặc các biện pháp được ban hành hoặc thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hay chính quyền địa phương;
 4.  Đình công, bãi công hoặc các sự kiện tương tự khác hoặc các tranh chấp thương mại (dù cho có hoặc không có sự tham gia của người lao động của SHOPDI hoặc của bên thứ ba khác hay không);
 5.  Các dịch bệnh được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); và
 6.   Mất điện hoặc sự cố về máy móc.

6.2.   Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đối với Bên Đối Tác thì Bên Đối Tác phải nhanh chóng thông báo cho SHOPDI bằng văn bản dưới hình thức thư điện tử và thư bảo đảm được chuyển phát nhanh về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng cùng với bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

6.3.   Các Bên tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Hợp Tác này ngay sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt hoặc được loại bỏ. Trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra liên tục trong vòng ba mươi (30) ngày, thì một Bên được quyền quyết định chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU CHỈNH, CHẤM DỨT THỎA THUẬN HỢP TÁC, CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

7.1.   SHOPDI được toàn quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các điều kiện và điều khoản tại Thỏa Thuận Hợp Tác này (“Điều Chỉnh”). Trường hợp SHOPDI thực hiện các Điều Chỉnh này, SHOPDI sẽ bằng các nỗ lực hợp lý thông báo tới Bên Đối Tác hoặc công bố cập nhật trên đường link aff.shopdi.com.vn hoặc thông báo bằng email hoặc bằng tin nhắn về các Điều Chỉnh này. Bên Đối Tác có nghĩa vụ kiểm tra định kỳ Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử để cập nhật các Điều Chỉnh và thông báo tương ứng. Các Điều Chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được công bố. Việc Bên Đối Tác tiếp tục thực hiện Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này được xem như là Bên Đối Tác đồng ý với các Điều Chỉnh. Trường hợp Bên Đối Tác không đồng ý với các Điều Chỉnh, Bên Đối Tác được toàn quyền chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này kể từ ngày thông báo hoặc ngày công bố điều chỉnh (tùy ngày nào đến trước).

7.2.   Bên cạnh các trường hợp khác quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, SHOPDI tùy theo quyết định của mình hoặc bởi bất kỳ lý do nào mà SHOPDI cho là phù hợp, được toàn quyền đơn phương chấm dứt các Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này bằng một thông báo bằng văn bản đến Bên Đối Tác trước ít nhất bảy (07) ngày.

7.3.   Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ thay thế và chấm dứt các thỏa thuận, thảo luận có liên quan trước đây giữa SHOPDI và Bên Đối Tác.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

8.1.   Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. 

8.2.   Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa Các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày.

8.3    Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

ĐIỀU 1.XÁC LẬP HỢP TÁC

1.1.   Quan hệ hợp tác giữa SHOPDI và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ Thống Của SHOPDI. Bên Liên Kết phải gửi mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI thông qua Hệ Thống Của SHOPDI, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

1.2.   Trường hợp Bên Liên Kết tham gia hơn một (01) Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết được nêu ở mục 1.2, Bên Liên Kết sẽ được yêu cầu chọn tham gia một (01) chương trình trong thời gian năm (05) Ngày Làm Việc, và SHOPDI sẽ đóng những tài khoản liên kết còn lại.

ĐIỀU 2.  PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1.   Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và quảng bá cho SHOPDI dựa trên Hệ Thống Của SHOPDI. SHOPDI sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ Thống Của SHOPDI. 

2.2.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Căn cứ vào các quyền của SHOPDI quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi SHOPDI có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài Liệu Quảng Cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI lên kênh quảng cáo với điều kiện những kênh quảng cáo này đã được chấp thuận bởi SHOPDI.

2.3.   Đổi lại cho những Đơn Hàng Thành Công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ SHOPDI, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ. 

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

3.1.   Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài Liệu Quảng Cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ Thống Của SHOPDI mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SHOPDI, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.2.   Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử, tin nhắn SMS để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho SHOPDI theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SHOPDI. Bên Liên Kết chỉ được dùng các các Tài Liệu Quảng Cáo này cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết giữa Bên Liên Kết và SHOPDI và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên Liên Kết. Mọi tài liệu quảng cáo riêng của Bên Liên Kết có đề cập hoặc có liên quan đến SHOPDI dù theo bất cứ cách nào nhưng nếu không liên quan đến việc thực hiện Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên Liên Kết sử dụng các tài liệu quảng cáo riêng mà có đề cập hoặc có liên quan đến SHOPDI theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm của Bên Liên Kết.   

SHOPDI sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “SHOPDI” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ SHOPDI. Thư điện tử và/hoặc tin nhắn SMS của Bên Liên Kết phải được SHOPDI phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên. 

3.3.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác. 

3.4.   Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của SHOPDI.

3.5.   Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với SHOPDI, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ. 

3.6.   Việc quảng cáo cho SHOPDI thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Telegram, Tiktok, Twitter) hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của SHOPDI và không được sử dụng chữ SHOPDI hoặc thương hiệu SHOPDI hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của SHOPDI, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của SHOPDI trên trang mạng xã hội, hoặc các phương tiện quảng cáo khác. 

3.7.   Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên hệ thống của bên liên kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản Phẩm Trên SHOPDI. 

3.8.   Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi Tài Liệu Quảng Cáo hiện hữu trên Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của SHOPDI đang được hiển thị trên trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng[1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành Vi Bị Cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của nhà quảng cáo cũng là Hành Vi Bị Cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng. 

3.9. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm. 

3.10. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà SHOPDI đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

3.11. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các Tài Liệu Quảng Cáo của SHOPDI khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi SHOPDI có yêu cầu hoặc ngay khi chấm dứt hợp tác với SHOPDI. 

 

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPDI 

4.1.   Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo sau khi gia nhập Chương Trình Tiếp thị Liên Kết. Các Tài Liệu Quảng Cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. 

4.2.   Các khoản hoa hồng mà SHOPDI trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Click Thành Công và giá trị thuần của Click Thành Công.  

4.3.   Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ Thống Của SHOPDI và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với SHOPDI đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ SHOPDI liên quan đến các Click Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về SHOPDI đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.  

 

ĐIỀU 5. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA SHOPDI 

6.1.   Shopdi đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Click Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Shopdi đưa ra mức hoa hồng trên từng Click Thành Công không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu.

6.2.   Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Shopdi, nếu Shopdi xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 3 hoặc thực hiện Hành Vi Bị Cấm, hoặc định dạng Siêu Liên Kết không đúng, thì Shopdi có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này. Để cho rõ ràng, trong trường hợp Shopdi phát hiện Bên Liên Kết vi phạm Điều 3.6 Mục A của Thỏa Thuận Hợp Tác này, cụ thể là đã nhận tiền hoa hồng từ việc tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết khi đang là người lao động của Shopdi, Shopdi có quyền thu hồi/cấn trừ tiền hoa hồng đó vào các khoản Shopdi phải trả cho Bên Liên Kết theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền hoa hồng Bên Liên Kết nhận được trong thời gian Bên Liên Kết đồng thời vừa tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết vừa là người lao động của Shopdi.

ĐIỀU 6.PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI 

7.1.   Shopdi và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống Của Shopdi bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

7.2.   Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.  

ĐIỀU 7.  CHÍNH SÁCH HOA HỒNG   

8.1.   Các Click thành công thông qua mã giới thiệu trong tháng T sẽ được Shopdi thực hiện đối soát và thanh toán theo Real-time. Đối tác có thể khiếu nại về hoa hồng hoặc lỗi hệ thống thanh toán bất kỳ lúc nào về email affiliate@shopdi.com.vn. Thời gian Shopdi tiến hành xử lý trong 7 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại. Nếu ngày xử lý khiếu nại hoa hồng trùng vào dịp cuối tuần hoặc Lễ/ Tết, Shopdi xin phép được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 

8.2.   Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống của Shopdi để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Hàng tháng, Shopdi sẽ gửi báo cáo về Doanh thu hoa hồng được duyệt mà Bên Liên Kết đạt được qua email mà Bên Liên Kết đã đăng ký qua Hệ Thống Của Shopdi.

8.3.   Shopdi sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các Bên Liên Kết hoạt động hiệu quả nhất, Shopdi đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ Thống Của Shopdi. 

 

Nội dung

Đơn vị

Silver KOLs

Gold KOLs

Platinum KOLs

Diamond

KOLs

Titanium

Shopdi offer

           

% Tỷ lệ hoa hồng từ Click Fee của F1

%

3%

5%

10%

15%

20%

KOLs Requirement

           

Số lượng bài đăng kèm mã giới thiệu trên MXH

(Trong vòng 30 ngày)

Bài viết/video/highlight story

Tất cả các bài viết, video hoặc story phải đăng tải ở chế độ công khai

2

2

3

3

4

Phát sinh ít nhất từ 10 click hợp lệ (**) trong 30 ngày kể từ thời điểm đăng bài.

(**) Click hợp lệ phải phát sinh thành công thông qua Tracking link của KOL và được Shopdi công nhận trong vòng 30 ngày KOL tham gia thử thách.