Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Tin tức

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑 Ngày khai giảng: 29/07/2024 Website: huongnghiepdulieu.comHè đến rồi, thay vì để con chơi game, hãy để con có thể tự làm game!...

🚀 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏𝐡𝐚́ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭:

🚀 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏𝐡𝐚́ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: "𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐊𝐞̂́ 𝐓𝐨𝐚́𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩" 🚀

𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮, 𝟎𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟒𝐡 - 𝟏𝟓𝐡𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡? Hãy tham gia webinar của chúng tôi để khám...

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠?

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠?

𝟏․ 𝐍𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch dễ đọc và dễ hiểu, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những lập trình...

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝟑 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 10h-12h, Thứ 7, ngày 29/06/2024 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧...