Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Kỹ năng Cần Thiết để Trở thành BA FullStack

Kỹ năng Cần Thiết để Trở thành BA FullStack

✨ Kỹ năng Cần Thiết để Trở thành BA FullStack

🚀 Để trở thành một Business Analyst FullStack (BA FullStack) thành công, bên cạnh những kỹ năng cơ bản, bạn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng kỹ thuật sau đây:

1️⃣ Chuyên môn về Front-end và Back-end Development:

Front-end: Hiểu sâu về HTML, CSS, JavaScript và các framework như React, Angular, hoặc Vue.js.

Back-end: Nắm vững Python, Node.js, Ruby, Java, hoặc .NET cùng với các cơ sở dữ liệu SQL.

2️⃣ Hiểu Biết Sâu về Cơ Sở Dữ Liệu:

Thành thạo cả SQL và NoSQL, thiết kế cơ sở dữ liệu, và sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL.

3️⃣ Version Control/GIT:

Kinh nghiệm với Git, hệ thống quản lý phiên bản để theo dõi các thay đổi mã nguồn.

4️⃣ Các Khái Niệm RESTful API và Mô Hình MVC:

Hiểu rõ để phát triển ứng dụng web hiệu quả.

5️⃣ Hiểu Biết về Cloud Platforms:

Sử dụng AWS, Google Cloud hoặc Azure cho việc triển khai ứng dụng, quản lý server và lưu trữ.

6️⃣ Kiến Thức về Phương Pháp Agile và Scrum:

Hiểu biết sâu về phương pháp Agile, rất quan trọng trong nền văn hóa phát triển phần mềm hiện đại.

7️⃣ Kỹ năng Giao Tiếp và Thu thập Yêu cầu:

Gặp gỡ Stakeholders: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu.

Thu thập Yêu cầu: Kỹ năng xác định và tài liệu hóa yêu cầu dự án hoặc sản phẩm.

8️⃣ Phân tích và Giải quyết Vấn đề:

Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp sáng tạo.

9️⃣ Đánh giá và Xác nhận Yêu cầu:

Đảm bảo yêu cầu đạt được tiêu chuẩn SMART và rõ ràng cho mọi bên liên quan.

🌟 Những kỹ năng này chỉ là bước khởi đầu. Thực hành nghệ thuật BA của bạn, dự án cá nhân và việc học hỏi không ngừng sẽ giúp bạn phát triển và tinh chỉnh các kỹ năng này.

Link Zalo tham gia Webinar: https://zalo.me/g/wudecd466

Đang xem: Kỹ năng Cần Thiết để Trở thành BA FullStack